Name:Mrs Theresa Redding
Address:Westford Cottage
Lydford
Okehampton
Devon
EX20 4BW
United Kingdom
Email:clerk@lydfordparishcouncil.com
Tel:01822 820472
Ward:Bridestowe
Parishes:Lydford