Name:Mrs Emma James
Address:Okehampton Town Council
Town Hall
Fore Street
Okehampton
Devon
EX20 1AA
United Kingdom
Email:townclerk@okehampton.gov.uk
Tel:01837 53179
Ward:Okehampton North, Okehampton South
Parishes:Okehampton